פירוט ההגבלות החלות בישובים שהוחלו לגביהם הגבלות פרטניות, נכון ליום 2.7.20:

פירוט ההגבלות החלות בישובים שהוחלו לגביהם הגבלות פרטניות, נכון ליום 2.7.20:

לגבי שכונות ג’, ז’ וח’ באשדוד ושכונות הרכבת, שניר ונווה שלום בלוד, מיום י’ בתמוז התש”ף (2 ביולי 2020) בשעה 8:00 בבוקר עד ליום י”ז בתמוז התש”ף (9 ביולי 2020) בשעה 8:00:

 • הגבלה על היציאה מהאזור של מי שמתגורר בדרך קבע באזור המוגבל*, למעט:
  • קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבלו באזור המוגבל;
  • הליך משפטי שמחייב נוכחותו של אותו אדם;
  • שוטר, חייל, סוהר, עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה או איש צוות רפואי היוצא במסגרת תפקידו;
  • הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
  • העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל ההורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל, ובלבד שאותו הורה הוא ההורה המשמורן או מצוי במשמורת משותפת;
  • צורך חיוני אחר, ובכלל זה סיוע לקרוב משפחה חולה או קשיש והשתתפות בהלוויה של קרוב משפחה, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור;
 • הגבלה על הכניסה לאזור*, למעט:
  • כניסת גוף הצלה (כהגדרתו בפקודת המשטרה) הפועל במסגרת תפקידיו וסמכויותיו לפי כל דין, וכן משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, צבא ההגנה לישראל ושירות ההתגוננות האזרחית, ובלבד שכניסת צבא ההגנה לישראל ושירות ההתגוננות האזרחית תהיה לצורך מתן סיוע אזרחי בלבד;
  • כניסת אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל;
  • כניסת שוטר, חייל, סוהר, עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה או איש צוות רפואי לצורך ביצוע תפקידו;
  • כניסת עובדים סוציאליים לפי חוק לצורך ביצוע תפקידם;
  • כניסת עובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים באזור המוגבל שהוגדרו כחיוניים על ידי הרשות המקומית, וכן עובדי רווחה העובדים במקום המפורט בנושא עבודה, שירותי רווחה ועלייה וקליטה בתוספת לתקנות שעת החירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש”ף-2020 והכול לצורך ביצוע תפקידם, ובלבד שקיבלו אישור ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים;
  • כניסת עיתונאי ועובד מקצועות התקשורת, ובלבד שנושא תעודה של לשכת העיתונות הממשלתית, או של איגוד העיתונאים הפועל בישראל שחבריו עיתונאים ועובדי מקצועות התקשורת;
  • כניסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים, לרבות שירותי חשמל, גז, מים, תקשורת ופסולת;
  • העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני;
  • כניסת אדם לצורך חיוני אחר, ובכלל זה סיוע לקרוב משפחתו שהוא חולה או קשיש והשתתפות בהלוויה של קרוב משפחתו, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור;
 • הגבלת היציאה של אדם המתגורר באופן קבע באזור המוגבל ממקום מגוריו למרחב הציבורי אלא למטרות הבאות:
  • הגעה של עובד או מועמד לעבודה למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו וחזרה ממנו, הגעה של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים דחופים וכן הסעה של עובד למקום עבודה כאמור;
  • הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים;
  • קבלת שירות רפואי;
  • תרומת דם;
  • הפגנה;
  • הליך משפטי;
  • הגעה לכנסת;
  • טיפול במסגרת רווחה;
  • פעילות ספורט של יחיד, של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד, או של אנשים הגרים באותו מקום, למרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים או למרחק גדול יותר שקבעה ועדת השרים;
  • יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ולמרחב הציבורי למרחק של עד 100 מטרים ממקום המגורים או למרחק גדול יותר שקבעה ועדת השרים;
  • יציאה למקווה;
  • יציאה לתפילה, להלוויה, לברית או לחתונה;
  • יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה הדורשים סיוע;
  • יציאה לפעילות מותרת או לפעילות שניתן לה אישור, לגבי אזור מוגבל, לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש”ף-2020, צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), התש”ף-2020, או לפעילות שניתן לה אישור ליציאה מהאזור על ידי רשות החירום הלאומית, כאמור לעיל;
  • העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני;
  • העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני כמפורט לעיל ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.
 • הגבלות על עסקים בתוך האזור המוגבל:
  • לא יפעיל אדם מקום או עסק, מסוג המקומות המפורטים להלן, לרבות בבית מגורים, ולא יפעיל אדם חנות, לרבות בית אוכל (כולל בבית מלון), או מעבדת תיקונים שאינה כמפורט להלן, לרבות בבית מגורים, בדרך של פתיחתם לציבור:
   • העסקים האסורים בפתיחה:
    • קניון למעט חנות למכירת מזון שאינה בית אוכל, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון;
    • דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומיתקני שעשועים, עסק לטיפול לא-רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת, ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית;
    • שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כאמור, ובכלל זה דוכן למכירת מזון, ולמעט שוק סיטונאי, ולמעט חנות שניתן לפתוח לציבור כמפורט להלן, המצויה במבנה סגור בשוק, בכפוף לתנאים לעניין הפעלתה.
   • מותרת הפעלת מקום, עסק או חנות, בהזמנה מראש באמצעות טלפון או אינטרנט, בשירות משלוחים בלבד ובלא איסוף מהחנות או מהמעבדה;
   • מותרת הפעלת חנות מהחנויות הבאות בדרך של פתיחתה לציבור: חנות למכירת מזון שאינה בית אוכל, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים; פתיחת החנות תיעשה לפי התנאים הקבועים לעניין חנויות אלה לפי החוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש”ף-2020.
   • “מעבדת תיקונים” – מעבדה לתיקון מכשירים שהתקלקלו או להחלפתם, למעט מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.
  • מותרת התקהלות עד 10 אנשים בלבד (כולל), כלומר, שהייה בסמיכות, הן במקום סגור והן בשטח פתוח, למעט הלוויה בשטח פתוח, אז מותר עד 20 אנשים.
  • איסור על פעילות חינוך, למעט חינוך מיוחד ומעונות יום שיקומיים.

* יש להציג אסמכתא בדבר הצורך לצאת מהאזור ולהיכנס אליו, ככל הניתן, למעט לעניין כניסת גוף הצלה, הג”א, צה”ל או משטרת ישראל.

המסומן באדום – ייכנס לתוקפו רק ביום 4.7.2020.

 

לגבי ביתר עילית:

 • מיום 2.7.20 בשעה 10:30 בבוקר עד ליום 9.7.20 בשעה 8:00 בבוקר – לא תותר כל פעילות חינוך (בין אם חינוך פורמלי או בלתי פורמלי), למעט בחינות בגרות.
 • מיום 2.7.20 בשעה 8:30 בבוקר עד ליום 9.7.20 בשעה 8:00 בבוקר – מותרת התקהלות עד 10 אנשים בלבד (כולל), כלומר, שהייה בסמיכות, הן במקום סגור והן בשטח פתוח, למעט הלוויה בשטח פתוח, אז מותר עד 20 אנשים.

 

 

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן
%d בלוגרים אהבו את זה: